Privacy Policy

Нашата отговорност

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до личните данни, събирани и и съхранявани от Care Direct, като отговорна страна. В тази Декларация ще намерите информация кои са личните данни, които събираме, с каква цел се прави това, кой ще има достъп до тях, при какви обствоятелства ще бъдат споделяни и какви мерки са предприети за безопасността и защитата им.

Лични данни, които събираме

Ние събираме лични данни съгласно позволените от закона методи. Care Direct ще обработва лични данни, събрани в процеса на рекламни дейности след получаване на Вашето изрично съгласие. Чрез тези данни ние имаме възможността да комуникираме с Вас по електронен път, по телефон или чрез директна поща с цел провеждането на проучвания или промотирането на продукти и услуги от наши партньори. Пълен списък с нашите партньори (клиенти и доставчици) ще намерите на края на тази страница.

Лични данни, които можете да ни предоставите по желание

  Лични данни, напр. име, дата на раждане

  Данни за контакт, напр. адрес, имейл, домашен или мобилен телефон

  Маркетингови данни, напр. информация или мнение, предоставени по време на пазарно проучване

  Друга информация за себе си, която е предоставена чрез попълване на наши форми или при комуникация с нас, директно, по телефон, имейл, онлайн или по друг начин.

Лични данни, които събираме или създаваме за Вас (индикативно):

  Информация за маркетинг и продажби, напр. технически детайли или лични предпочитания

  Пощенски и други форми на комуникация, вкл. имейл, live chat, директни съобщения, социални мрежи

Как ще използваме вашите данни

Ще използваме вашите данни само в случаите, когато имаме вашето изрично съгласие или при основателна необходимост от това. Това включва случаите, когато:

  Е налице необходимост от обработка на информацията за сключване на договор с вас;

  Те са от съществено значение за реализиране на легитимните ни интереси;

  Ви предоставяме продукти и услуги;

  Провеждаме проучвания и/или разглеждаме жалби;

  Имплементираме подобрение на продукт или услуга;

  Анализираме данните за по-добро разбиране на условията и преференциите, при които можем да Ви предоставим най-добрите предложения и услуги.

Законосъобразност и нормативни задължения

При събирането и обработването на вашите лични данни, Care Direct се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове.

Вашите данни могат да бъдат предоставяни на страни извън ЕС и в частност САЩ. За предоставянето на данни на тази страна, бе издадена Резолюция на Европейския парламент от 6 април 2017 г. относно адекватността на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (пълен текст тук).

Маркетинг и маркетингови проучвания

Ние ще използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставя информация за нашите продукти и услуги, както и продукти и услуги от наши партньори или други трети страни. Възможно е да Ви изпращаме рекламни промоции (маркетинг активности) чрез имейл, директна поща, телефон или текстови съобщения. Имате право да промените желанието си за получаване на рекламни (маркетингови) съобщения или да се откажете изцяло от тях, по всяко време. За да направите тази промяна, моля свържете се с нас по имейл на dp@caredirect.com

Възможно е да използваме данните Ви за провеждането на маркетингови проучвания или установяването на пазарни тенденции. Компании за пазарни проучвания могат да св свържат с Вас от наше име по пощата, телефон, имейл или друг комуникационен канал, с покана за участие в проучване. Ние няма да се свързваме с Вас за участие в проучвания по комуникационен канал, който категорично сте изразили несъгласие да използваме.

Цялата информация (отговори на въпроси, отзиви и др.), която ни предоставяте по време на проучванията ще бъде анонимна, освен в случаите, когато сте ни предоставили съгласие и разрешение да използваме данните Ви.

Вашите права

Вие имате определени права по отношение на Вашите личните данни, които съхраняваме. Те включват:

  Право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време.

  Право да знаете какви лични данни обработваме за Вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме.

  Право да оттеглите съгласието си за обработка на Вашите лични данни по всяко време.

  Право да получите конкретни данни, които сте ни предоставили, в електронен формат и/или да поискате предоставянето им на трети лица.

  Право да поискате корекции на всякакви неточности в личните Ви данни.

  Право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити. В някои случаи е възможно да продължим да съхраняваме данните Ви, ако сме задължени по закон или продължават да бъдат необходими. В тези случаи няма да е възможно да заличим Вашите лични данни.

  Право да възразите срещу обработката или да ограничите обработката на личните Ви данни.

  В случай че сметнете, че нарушаваме вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса. Нашето "Длъжностното лице по защита на данни" е на Ваше разположение на имейл: dp@caredirect.com. Също така имате право и да подадете жалба пред гръцката Комисия за личните данни (www.dpa.gr) или пред българската Комисията за защита на личните данни (гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, +359 2 915 3 518, www.cpdp.bg).

  Care Direct ще съхранява и обработва личните Ви данни с оглед на Вашето съгласие за горепосочените цели докато оттеглите съгласието си или възразите срещу процеса на обработка.

 Оттеглянето на Вашето съгласие не засяга законността на обработката и съхранението на данните, извършени с Вашето съгласие и отмяната на други легитимни операции.

 

Имате въпроси?

 

Свържете се с нас: 302109287700
dp@caredirect.com